Język:

TBS


O TBS uwag kilka

Z uwagi na fakt, iż wśród Klientów Kancelarii wiele osób posiada nie do końca właściwe wyobrażenie o Towarzystwach Budownictwa Społecznego, w związku z czym pragnę przedstawić Czytelnikom kilka istotnych cech tzw.„partycypacji w tbs”.

Przede wszystkim należy wskazać, iż nabywane prawo nie jest prawem własności mieszkania, partycypacja w budowie TBS daje tylko prawo do wskazania najemcy.

Możliwe jest przeniesienie („sprzedaż”) praw wynikających z partycypacji, jednak jest to zależne od kondycji finansowej TBS, w którym zostały ulokowane pieniądze (mogą pojawić się trudności ze znalezieniem nabywcy na Partycypację w TBS o wątpliwej kondycji finansowej)

Należy pamiętać o tym, iż pomimo wpłaty znacznej kwoty tytułem partycypacji, Partycypant nie ma wpływu na treść umowy najmu a także na wysokość czynszu. Czynszu jest ustalany przez organ TBS w wysokości koniecznej do spłaty zobowiązań przez TBS na podstawie przepisów cytowanych poniżej:
Kwestie czynszu regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Oznacza to, iż wysokość czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) w mieszkaniu może wynieść nawet 420 zł miesięcznie, przy czym Najemca nie ma wpływu na wysokość tych opłat.

Istotne jest również wskazanie, iż w przypadku problemów finansowych TBS i wszczęcia postępowania upadłościowego, Najemca (Partycypant) nie będzie miał prawa do zajmowanego lokalu (umowa najmu zostanie rozwiązana), zaś pozostanie tylko roszczenie o wypłatę kwoty Partycypacji.
Kwota Partycypacji w przypadku upadłości wypłacana jest w następnej kolejności po wierzytelnościach Skarbu Państwa oraz banków i innych ( co minimalizuje szansę odzyskania Partycypacji).
Co istotne, w przypadku gdy kwota pozostała po upadłości TBS oraz zaspokojeniu wierzytelności Skarbu Państwa, jest niższa niż suma kwot wpłaconych przez Partycypantów, wypłaca się kwoty Partycypacji w wysokości proporcjonalnej do pozostałych należności.

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku - porady prawne nieruchomości

www.adwokat-koprowski.pl

adwokat gdańsk

adwokat gdansk