Sprache:

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości


Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Cykl - porady prawne w sprawie nieruchomości.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwe jest żądanie zwrotu wywłaszczonej przez Państwo nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość nie została wykorzystana na cel publiczny bądź też została wykorzystana na cel publiczny, lecz inny niż wskazany w decyzji o wywłaszczeniu.
Uprawniony do żądania jest zwrotu jest właściciel nieruchomości (który został decyzją organu administracji wywłaszczony ) bądź jego spadkobiercy. Aby o zwrot wywłaszczone nieruchomości mogli się ubiegać spadkobiercy muszą legitymować się postanowieniem sądu rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości należy złożyć staroście powiatu w którym położona jest nieruchomość. Niejednokrotnie w przypadku miast na prawach powiatu (są to w zasadzie wszystkie duże miasta w Polsce) wniosek składa się prezydentowi danego miasta na prawach powiatu.
Brak jest terminu do złożenia wniosku o zwrot nieruchomości. Można to zrobić w dowolnej chwili niezależnie od tego czy nieruchomość została wywłaszczona 50 czy 5 lat temu. Jedynie pozbycie się przez Państwo (Skarb Państwa) lub jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat , województwo) nieruchomości uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o zwrot.
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku wydania decyzji o zwrocie nieruchomości, osoba która wystąpiła o wydanie takiej decyzji, będzie zobowiązana do zwrotu odszkodowania pieniężnego lub nieruchomości zamiennej jakie otrzymała w dniu wywłaszczenia.
Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym co oznacza, iż w pierwszej kolejności wniosek składa się do starosty. W przypadku negatywnej decyzji można się odwołać do organu wyżej instancji, a następnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania powyższe, jako że są postępowania administracyjnymi i sądowo -administracyjnymi (jeżeli sprawa będzie rozpatrywana przez WSA a następnie NSA) nie wiążą się z dużymi opłatami ( w przeciwieństwie do postępowań przed sądami powszechnymi), w związku z czym warto skorzystać z powyższej procedury.
Należy jednak pamiętać, iż istnieje również możliwość odzyskania nieruchomości w drodze innego postępowania administracyjnego tj. o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Warto wskazać, iż w poprzednim systemie polityczno-ustrojowym organy administracji i wielokrotnie same nie przestrzegały przepisów prawa, które i tak były wyjątkowo restrykcyjnej dla obywateli.
W związku z powyższym często istnieją podstawy do unieważnienia decyzji z powodu naruszenia ówcześnie obowiązujących przepisów prawa.

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

www.adwokat-koprowski.pl