Sprache:

Wstąpienie w najem


Drodzy Czytelnicy,
W dzisiejszym artykule poruszone zostaną kwestie związane z wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy. Temat ten choć wysoce przykry , często pojawia się przypadku najemców lokali komunalnych i innych lokali.
Gdy rodzina obetrze łzy po śmierci członka rodziny, często zdarza się, iż zaczyna dopiero wtedy zwracać uwagę na sytuację związaną z mieszkaniem w którym dotychczas zamieszkiwali , przykładowo ojciec z synem.
W zasadzie jeżeli syn nie był najemcą (tzn. nie był wymieniony w umowie najmu) a był nim ojciec, syn powinien się z lokalu wyprowadzić ponieważ nie posiada umowy z właścicielem lokalu.
Należy jednak zwrócić uwagę iż ustawodawca dostrzegł dramatyzm takiej sytuacji i w ustawie kodeks cywilny zawarł bardzo specyficzne uregulowanie dotyczące wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy.

Zgodnie z treścią artykułu 691 Kodeksu Cywilnego „ w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują : małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, przy czym osoby wyżej wymienione wstępują w stosunek najmu jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci„ .

Innymi słowy osoby takie jak małżonek zmarłego , dzieci zmarłego, i inne osoby wobec których zmarły był zobowiązany do zapłaty alimentów mogą żądać podpisania z nimi umowy najmu przez właściciela. Istotne tylko jest aby osoby te stale zamieszkiwały ze zmarłym w danym lokalu. Prawo żądania podpisania umowy najmu przysługuje też osobie które pozostawała we faktycznym współżyciu ze zmarłym, czyli konkubentowi.
Konkubent to osoba która żyje z inna osobą na takich zasadach jak małżeństwo ( tzn. wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe oraz są odmiennej płci) jednak bez ślubu.

Należy zwrócić uwagę że osobom wymienionym powyżej przysługuje prawo żądania podpisania z nimi umowy najmu przez właściciela. Jeżeli właściciel będzie się wzbraniał przed taką czynnością to możliwe jest wystąpienie do sądu aby w orzeczeniu stwierdził obowiązek zawarcia umowy przez właściciela. Takie orzeczenie zastępuje automatycznie zgodę właściciela i nie jest konieczne podpisanie umowy przez niego.

Często pojawia się pytanie czy wnuk też może wstąpić z mocy prawa w stosunek najmu jeżeli zamieszkiwał z dziadkiem aż do chwili jego śmierci. Będzie to możliwe tylko w przypadku gdy dziadek był zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz wnuczka.

adwokat Antoni Koprowski

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku - porady prawne nieruchomości

 

www.adwokat-koprowski.pl